نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای پژوهش وفناوری دانشگاه رازی

رییس شورا:

دکتر محمد جوشقانی

دبیر شورا:

دکتر علیرضا معرفت

اعضاء شورا:

دکتر حسن ذوالفقاری

معاون پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر علی حیرانی

معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده تریت بدنی

دکتر یاسر شهبازی

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده دامپزشکی

دکتر نعمت اله نیامرادی

معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم

دکتر سیاوش قلی پور

معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم اجتماعی

دکتر کیومرث بهرامی

معاون پژوهش  فناوری دانشکده شیمی

دکتر عباس مهروان

معاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و مهندسی

دکتر علیرضا زبرجدی:

معاون پژوهشی و اجرایی پردیس کشاورزی

دکتر فرزاد ویسی

رییس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

دکتر حمید احمدی

سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

دکتر مهراد  پاک نژاد

عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

  دکتر علی اکبر زینتی زاده لرستانی 

رییس مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه