نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت پژوهش وفناوری

                                                                                                                                

           

             

               دکتر سید محمد باقر نجفی 

             معاون پژوهش وفناوری دانشگاه رازی 

            استادیار رشته علوم اقتصادی 

            ایمیل : najafi122@razi.ac.ir

             تلفن:   08334274515