نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشریات دانشگاه

دفتر نشریات علمی دانشگاه با هدف انتشار نتایج پژوهش های اساتید و محققان وایجاد ارتباط وهمکاری علمی بین پژوهشگران برپا شده است .

دانشگاه رازی دارای سه نشریه علمی پژوهشی : کاوشنامه ادبیات تطبیقی ، جغرافیا وپایداری محیط وروانشناسی پیری و چهار نشریه علمی تخصصی : فصلنامه روایت پژوهی ، مطالعات زبان وگویشهای غرب ایران ، مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل و Applied research in water and wastewater که این نشریه آخر بصورت الکترونیک منتشر می شود.

نام ونام خانوادگی 

 سمت 

تلفن وپست الکترونیک

بهاره قیطولی 

کارشناس دبیرخانه 

083-34274601

b.gheytouli@razi.ac.ir

نسرین عزیزی 

کارشناس دانشکده ادبیات 

0833-4283908

پریسا جانجانی 

کارشناس نشریه روانشناسی پیری 

083-38388491

فرشته بهرامی پور

کارشناس نشریه مطالعات اقتصادی

083-38388077

زهرا رحیمی 

کارشناس نشریه applied search in water and wastewater