آرشیو

کنفرانس فیزیک ایران
کنفرانس فیزیک ایران
کنفرانس فیزیک ایران 1 الی 4 شهریور 1399
وبینار آشنایی با قوانین و امتیازات مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی
وبینار آشنایی با قوانین و امتیازات مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی
آشنایی با قوانین و امتیازات مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی دوشنبه 27 مرداد 1399
پنجمین کنگره ملی تاریخدانان
پنجمین کنگره ملی تاریخدانان
پنجمین کنگره ملی تاریخدانان ( دانش تاریخ ، کارکرد مدنی ، اشتغال و کارآفرینی ) دانشگاه رازی ، 27 فروردین 1399
همایش ملی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر
همایش ملی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر
همایش ملی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر 14 اسفند 1398