اعتبار پژوهانه (گرنت)

 

♦ آئین نامه پژوهانه (گرنت) مؤسسات آموزش عالی                                       ♦ فرم تسویه حساب پژوهانه 

 

♦ شیوه نامه پژوهانه (گرنت) دانشگاه رازی                                                                   

 

♦ شیوه نامه نحوه هزینه کرد اعتبار پژوهانه    

                                                             

♦ اصلاحیه نحوه هزینه کرد اعتبار پژوهانه       

       

♦ راهنمای نحوه ثبت هزینه کرد پژوهانه در سامانه گلستان