تعریف

 
پژوهانه  اعتباری است که براساس امتیاز فعالیت های پژوهشی عضو هیات علمی واعتبارات پژوهشی دانشگاه تعیین می شود وبا ضوابط شیوه نامه تدوین شده توسط دانشگاه  قابل هزینه کرد است .
 
به منظور مدون نمودن نحوة حمایت مالی از فعالیت های پژوهشی اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه رازی و با استناد به آیین نامه پژوهانه اعضای هیات علمی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری ، شیوه نامه دانشگاه رازی تدوین گردیده است .