کارگاه علمی

 

کارگاه یک برنامه آموزشی غیر رسمی است که با هدف انتقال دانش و کسب مهارت در موضوعی خاص و در قالب آموزش های نظری وعملی تخصصی با مشارکت تعداد محدودی شرکت کننده برگزار میشود. اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی، دانشجویان و نیزکارکنان دستگاه های اجرایی، موسسات و شرکت های خصوصی می توانند مخاطبان و شرکت کنندگان در کارگاه باشند.
 
 

کارگاه های برگزار شده

 

 نخستین کارگاه کاربرد آمار در پژوهش های زیستی،هفتم و هشتم تیرماه 1399

 

 

 

 

کارگاه های تابستانه مرکز آپا : دوره آموزشی امنیت سیسکو (CCNA Security)، دوره آموزشی مقدماتی امنیت شبکه + Security

      

 

 

   دوره های مهارتی طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی