کارگاه های علمی

کارگاه علمی

 

کارگاه یک برنامه آموزشی غیر رسمی است که با هدف انتقال دانش و کسب مهارت در موضوعی خاص و در قالب آموزش های نظری وعملی تخصصی با مشارکت تعداد محدودی شرکت کننده برگزار میشود. اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی، دانشجویان و نیزکارکنان دستگاه های اجرایی، موسسات و شرکت های خصوصی می توانند مخاطبان و شرکت کنندگان در کارگاه باشند.
 
 
 
کارشناس مربوطه: آزاده امیری 
پست الکترونیک: aamiri@razi.ac.ir
تلفن: 34274601-083  داخلی 3