دبیرخانه ستاد استانی هفته پژوهش وفناوری

از آغاز برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، چهارمین هفته آذرماه را "هفته پژ‍وهش و فناوری" نام نهاد. دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوری استان کرمانشاه، رئیس دانشگاه رازی بوده و دبیرخانه آن در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مستقر است.