معاونت پژوهش وفناوری

                                                                                                                                

           

             

                   دکتر فرزاد ویسی 

          معاون پژوهش وفناوری دانشگاه رازی 

      دانشیار گروه مهندسی مکانیک 

     ایمیل : veysi @ razi.ac.ir

                                         تلفن:   08334274515                                  

شرح وظایف واقدامات

معاون پژوهشی مجری و هدایت کننده سیاست های متخذه در شورای پژوهشی دانشگاه می باشند. بطور کلی وظیفه معاون پژوهشی دانشگاه مشارکت و همکاری در تعیین اهداف، استراتژی ها و سیاست های پژوهشی دانشگاه در جهت ارتقاء کمی و کیفی پژوهش، هدایت و تشویق پژوهشگران در تحقیقات پایه ای و کاربردی برای خدمت به صنعت کشور و جامعه علمی است. از این رو، با توجه به امور مختلف و متعدد، در این ارتباط وظایف مهمی بر عهده این معاونت خواهد بود.
 
شرح وظایف
 • تدوین طرح جامع پژوهشی و هدایت کلیه امور پژوهشی دانشگاه و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های واحدهای تابعه؛
 • جهت دهی تحقیقات دانشگاهی درراستای اهداف علمی و اقتصادی و صنعتی و کشاورزی و پزشکی کشور ...؛
 • ایجاد هماهنگی برنامه های تحقیقاتی دانشگاه با وزارتخانه ها؛
 • تهیه و بررسی و پیشنهاد آئین نامه های مختلف پژوهشی و نظارت بر اجرای آن؛
 • تقویت بنیه مالی دانشگاه از طریق بررسی و اجرای طرح ها و برنامه های تحقیقاتی که از سوی دولت و یا بخش خصوصی پیشنهاد می گردد؛
 • تجهیز و توسعه آزمایشگاه های دانشکده ها؛
 • توسعه روابط بین دانشگاه های داخلی و خارجی جهت جلب همکاری آنان در زمینه های تحقیقاتی، مبادله دانشجو و استاد؛
 • برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی مختلف با همکاری و هماهنگی دانشکده ها؛ 
 • انجام مطالعات و برنامه ریزی لازم جهت ارزیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه؛ 
 • ایجاد مراکز تحقیقاتی مجهز و پیشرو در دانشگاه به منظور انجام و گسترش تحقیقات بنیادی - کاربردی برای رفع نیازهای کشور؛
 • هدایت و نظارت بر امور مرکز رایانه و اطلاع رسانی، دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری، مرکز نشر آثار علمی و مدیریت کتابخانه و مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاه ها؛
 • همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده ها برای تامین کتب و مجلات علمی داخلی و خارجی؛
 • توزیع و تخصیص فرصت مطالعاتی که به دانشجویان ممتاز تعلق می گیرد؛
 • نظارت بر تهیه و تنظیم موضوعات پژوهشی برای پایان نامه های دانشجویان و کارهای تحقیقاتی اعضای هیأت علمی؛
 • برنامه ریزی جهت گسترش شرکت اعضای هیأت علمی در برنامه اعزام به فرصت مطالعاتی به موسسات علمی داخلی و خارجی برای تامین نیازهای علمی - پژوهشی کشور؛
 • ایجاد زمینه لازم برای شرکت اعضای هیأت علمی و دانشجویان در مجامع علمی داخل و خارج از کشور؛
 • نظارت بر نحوه تنظیم و اجرای قراردادهای تحقیقاتی بین دانشگاه و وزارتخانه ها و سایر موسسات دولتی و خصوصی؛
 • تنظیم و برآورد بودجه معاونت پژوهشی وفناوری و ارائه ی آن به دفتر برنامه و بودجه؛
 • تهیه گزارش ماهیانه و سالیانه معاونت جهت ارائه به ریاست دانشگاه، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سایر موسسات؛
 • ایجاد زمینه لازم برای شرکت اعضای هیأت علمی و دانشجویان در جشنواره های علمی، ملی و بین المللی؛
 • اقدام برای ثبت اختراعات دانشگاه و پیگیری امور ذیربط؛
 • پیگیری امور مربوط به مالکیت معنوی محققان دانشگاه؛
 • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه؛
 • سیاستگذاری برای ایمنی آزمایشگاه ها؛
 • ایجاد شورای ایمنی، محیط زیست و سلامت؛
 • هدایت و نظارت بر کلیه امور مربوط به ایمنی، محیط زیست و سلامت و جلوگیری از فعالیت های غیر ایمن در دانشگاه؛
 • انجام سایر امور محوله از سوی ریاست دانشگاه.