فرصت مطالعاتی

 

  آئین نامه فرصت مطالعاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری                                                                                                

                                                                                                              

  شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی در جامعه و صنعت                                                                                  

 

  شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی                                                                                                     

 

  اصلاحیه شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی 

 

  شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاه رازی 

 

 ♦  تعهدات متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی 

 

   گزارش نامه متقاضی ارتقاء مرتبه  

 

 ♦  گزارش نامه فرصت مطالعاتی 

 

 ♦ جدول مقرری ارزی فرصت مطالعاتی