آیین نامه ها و فرم های پژوهشی

 

 

      اعتبار پژوهانه (گرنت)                                                                               پسا دکتری                                                                             

 

      انتشارات                                                                                                    همایش علمی                                                                         

 

      نشریات                                                                                          

                                                                                                                            کارگاه علمی                                                                           

         هفته پژوهش و فناوری 

 

      اخلاق پژوهشی                                                                                         مرکز رشد                                                                                

 

      اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی                                                      کتابخانه مرکزی                                                                      

 

      اخلاق کار با حیوانات                                                                                    آزمایشگاه مرکزی                                                                   

 

      فرصت مطالعاتی                                                                                         مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت