هفته پژوهش و فناوری

 

هفته ملی پژوهش و فناوری فرصت مناسبی را برای توجه و تمرکز روی ابعاد مختلف امر پژوهش و فناوری فراهم می آورد تا ضمن اطلاع از روند و وضعیت موجود  بتوان برای آینده برنامه ریزی و اقدامات بهتری را دنبال نمود. انتخاب و معرفی برگزیدگان حوزه پژوهش و فناوری و تجلیل از آنها از مهمترین برنامه های هفته مذکور به شمار می آید. در همین راستا، شیوه نامه ای به منظور شناسایی و معرفی پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه در زمینه های تخصصی، تشویق، تقویت و ایجاد انگیزه در اعضای محترم هیأت علمی و فراهم سازی زمینه ارتباط حوزه پژوهش و فناوری با صنعت تهیه گردیده است.