پسا دکترا

 

   آیین نامه پسادکترا دردانشگاه رازی                                                                توافق فیمابین استاد مسئول و پژوهشگر دوره پسا دکترا      

  ♦ قرارداد پژوهشی دوره پسا دکترا                                                                   توافق فیمابین استاد مسئول و پژوهشگر دوره پسادکترا 

 

    قرارداد پژوهشی دوره پسا دکترا                                                                  قرارداد پسادکتری خارج از حمایت مالی دانشگاه 

  ♦  گزارش نامه درخواست پذیرش دوره پسا دکترا                                             قرارداد پسادکتری خارج از حمایت مالی دانشگاه 

   کاربرگ تسویه حساب