کارکنان

                                                                                                             

     

            نام ونام خانوادگی  سمت  رشته تحصیلی  پست الکترونیک وتلفن 

 

الهام آبانگاه  کارشناس پژوهشی  کارشناس مشاوره 

 

e.abangah[at]azi.ac.ir

34274601 -083

داخلی 19

 

 

آزاده امیری  کارشناس پژوهشی کارشناس ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی 

aamiri[at]razi.ac.ir

تلفن: 34274601-083

داخلی 15

زهره بساطی  کارشناس علم سنجی  کارشناس ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی 

 

zbasati[at]razi.ac.ir

تلفن : 34274601-083

داخلی 21

 

ندا بهرامی  کارشناس انتشارات  کارشناس ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی 

nedabahrami[at]razi.ac.ir

تلفن : 34280802-083

بهاره قیطولی  کارشناس پژوهشی  کارشناس زبان انگلیسی 

b.gheytouli[at]razi.ac.ir

تلفن : 34280802-083