کارکنان

الهام آبانگاه 
کارشناس پژوهشی 
کارشناس مشاوره

e.abangah[at]azi.ac.ir
۳۴۲۷۴۶۰۱ -۰۸۳
داخلی ۱۹

آزاده امیری 
کارشناس پژوهشی 
کارشناس ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی

aamiri[at]razi.ac.ir
تلفن: ۳۴۲۷۴۶۰۱-۰۸۳
داخلی ۱۵

زهره بساطی 
کارشناس علم سنجی
کارشناس ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی 

zbasati[at]razi.ac.ir
تلفن : ۳۴۲۷۴۶۰۱-۰۸۳
داخلی ۲۱

ندا بهرامی 
کارشناس انتشارات 
کارشناس ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی

nedabahrami[at]razi.ac.ir
تلفن : ۳۴۲۸۰۸۰۲-۰۸۳

بهاره قیطولی
کارشناس پژوهشی 
کارشناس زبان انگلیسی

b.gheytouli[at]razi.ac.ir
تلفن : ۳۴۲۸۰۸۰۲-۰۸۳