کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

مقدمه:

کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی با هدف نظارت بر پژوهش های زیست پزشکی، تشکیل شده  و برابر مفاد اسناد بین المللی و تطبیق آنها با فرهنگ و حقوق ملی، به شرکت کنندگان، پژوهشگران، حامیان مالی، کارفرمایان، نهادها و سازمان های دخیل در امور سلامت، مشاوره اخلاقی ارائه داده، طرح نامه ارائه شده را با الزامات شناخته و پذیرفته شده اخلاقی، ملی و بین المللی تطبیق می دهد و در صورت عدم مغایرت با الزامات اخلاقی، جهت انجام پژوهش"مصوبه اخلاقی" صادر نموده، در طول انجام تحقیق بر اجرای طرح های پژوهشی نظارت می کند. اصل آثار و نتایج پژوهش های زیست پزشکی که طرح نامه آن مصوب کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی نباشد، صرف نظر از عواقب و ضمانت های اداری و حقوقی، فاقد اعتبار و غیر قابل استناد و انتشار خواهد بود. 
 

  • اعتبار نامه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه رازی