نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اصول اقتصاد کشاورزی

اصول اقتصاد کشاورزی


اصول اقتصاد کشاورزی

اصول اقتصاد کشاورزی 

تالیف : آمار جیت سینگ ، آ. ان . سادهو ، جاسبر سینک 

ترجمه و تلخیص : دکتر مجتبی الماسی 

جهت تهیه کتاب به سامانه انتشارات دانشگاه رازی مراجعه نمایید