نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی

اعضای گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی


اعضاء گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی:
گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی متشکل از حداقل 6 نفر:
1- رییس (به پیشنهاد رییس دانشگاه انتخاب میشوند.)
2- 2 عضو ثابت (حداقل یک نفر از آنان دارای 3 سال سابقه فعالیت پژوهشی در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و ترجیحا دارای رتبه دانشیار باشد.)
3- 2 عضو مدعو  از داخل و 1 عضو مدعو خارج از دانشگاه  (اعضاء مدعو می بایست  در زمینه علمی موضوع گزارش شده دارای مدرک تخصصی مرتبط باشند)