نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضا گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی

اعضاء گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی:
گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی متشکل از حداقل ۶ نفر:
الف - رییس (به پیشنهاد رییس دانشگاه انتخاب میشوند.)
ب - ۲ عضو ثابت 
ج - ۲ عضو مدعو  از داخل و ۱ عضو مدعو خارج از دانشگاه