نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضا گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی

اعضا گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی


 
اعضاء گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی:
 
گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی متشکل از حداقل ۶ نفر:
الف - رییس (به پیشنهاد رییس دانشگاه انتخاب می شوند.)؛
ب - ۲ عضو ثابت؛
ج - ۲ عضو مدعو  از داخل و ۱ عضو مدعو خارج از دانشگاه.