نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اقدامات انجام شده

 انتقال و ویرایش بیش از۱۶۰۰۰رکورد فعالیت از برنامه علمی به سامانه گلستان

 ثبت بیش از ۱۰۰۰۰ فعالیت در سامانه گلستان

 تعریف شیوه نامه پژوهانه

♦ محاسبه امتیاز و اعتبار پژوهانه سال های ۹۰-۹۴

♦ لینک فعالیت های ثبت شده در سامانه به پورتال صفحه شخصی اساتید