اقدامات در دست اجرا HSE

اقدامات در دست اجرا HSE


اقدامات در دست اجرا توسط کمیته HSE :

 

  1. برگزاری کارگاه های HSE به صورت عمومی و اختصاصی برای کارشناسان آزمایشگاهها و کارگاهها در هر دانشکده

  2. ارائه کارگاههای عمومی و تخصصی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در هر دانشکده

  3. برگزاری کارگاههای عمومی و تخصّصی HSE برای اعضای هیأت علمی در هر دانشکده

  4. خرید تجهیزات لازم جهت ایمنی آزمایشگاه ها و کارگاه ها اعم از جعبه های کمک های اولیه، سطل های با رنگ های استاندارد جهت پسماندهای شیمیایی، میکروبی و تیز و برنده

  5. تهیه و نصب علایم و پوسترهای لازم برای آزمایشگاه ها

  6. انجام هماهنگی های لازم برای تفکیککاغذ از زباله های دیگر از مبدا در دانشگاه و بازیافت آن