نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

الکترونیک نوری

الکترونیک نوری


الکترونیک نوری

در این کتاب سعی شده است تا مفاهیم پایۀ ابزار الکترونیک نوری به زبانی ساده به خواننده بیان شود تا در پایان، خواننده توانایی تجزیه­وتحلیل ساختار‌های متفاوت از ادوات الکترونیک نوری را داشته باشد.

الکترونیک نوری به‌واسطۀ کاربرد‌های گسترده­ در حوزه­‌های مخابراتی، محاسباتی، دفاعی، پزشکی، انرژی، نجوم، زمینشناسی و ... از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ظهور این علم در هریک از زمینه­‌های نام­برده، کاربرد فراوانی دارد.

https://press.razi.ac.ir/book_419.html