نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امور پژوهشی

امور پژوهشی


انجام امور خدماتی مربوط به تحقیقات ، راه را برای شکوفایی علوم و فنون هموار می سازد و زمینه ساز اصلی پیشرفت علم و فن آوری است . مدیریت خدمات پژوهشی می بایست اساتید مجرب را به پژوهش و تحقیق به صورت تخصصی در زمینه های مورد نیاز تشویق کند و با ایجاد گروههای تحقیقاتی این امر را توسعه و تعمیم دهد . 

وظایف:
 - تنظیم برنامه های پژوهشی دانشگاه در قالب سیاستها و خط مشی های مصوب 
- اتخاذ تصمیم در مورد برنامه های پژوهشی و تسلیم نظرات اصلاحی به مقامات ذیربط 
- انجام بررسیهای لازم در مورد تغییر و یا توسعه برنامه های تحقیقاتی و پژوهشی و تطبیق آن با نیازهای کشور 
- تعبیر و تفسیر خط مشی های تعیین شده در مورد تحقیقات و ارائه راهنمایی لازم به واحدهای ذیربط 
- تهیه گزارشات لازم جهت طرح در شورای آموزشی و پژوهشی 
 - انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف