نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهم فعالیت ها

 اهم فعالیت ها 

۱-     برنامه ریزی و سیاستگذاری در خصوص برنامه های مربوط به سلامت پژوهش و همچنین نحوه پیشگیری از بروز تخلفات پژوهشی در دانشگاه 

۲-     بررسی پروپوزال های دانشجویان تحصیلات تکمیلی با استفاده از نرم افزار همانند جو(تشابه یاب) جهت جلوگیری از موازی کاری و تکراری بودن پایان نامه ها و در صورت تایید، ارائه گواهی جهت ادامه انجام پژوهش

۳-     دریافت یک نسخه از پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و بررسی در چارچوب موازین اخلاق پژوهش و در صورت تایید، ارائه گواهی جهت انجام امور فارغ التحصیلی.

۴-     رسیدگی به کلیه شکایات در خصوص تخلفات پژوهشی

            ۵. ارائه گزارش آماری فعالیت های گروه تخصصی به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه