نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهم فعالیت ها

اهم فعالیت ها


 

1. برنامه ریزی و سیاستگذاری در خصوص برنامه های مربوط به سلامت پژوهش و همچنین نحوه پیشگیری از بروز تخلفات پژوهشی در دانشگاه؛

2. بررسی پروپوزال های دانشجویان تحصیلات تکمیلی با استفاده از نرم افزار همانند جو (تشابه یاب) جهت جلوگیری از موازی کاری و تکراری بودن پایان نامه ها و در صورت تایید، ارائه گواهی جهت ادامه انجام پژوهش؛

3. دریافت یک نسخه از پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و بررسی در چارچوب موازین اخلاق پژوهش و در صورت تایید، ارائه گواهی جهت انجام امور فارغ التحصیلی؛

4. رسیدگی به کلیه شکایات در خصوص تخلفات پژوهشی؛

5. ارائه گزارش آماری فعالیت های گروه تخصصی به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.