آیین نامه ها

آیین نامه ها


 
 
 

 

نام فایل حجم دانلود
آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت واحد های پژوهشی در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 181 کیلوبایت دانلود
شیوه نامه اجرایی اختصاص اعتبار پژوهانه اعضای هیات علمی در دانشگاه رازی 237 کیلوبایت دانلود
آیین نامه اجرایی اعطای پژوهانه رساله به دانشجویان دکتری 120 کیلوبایت دانلود
الحاقیه شیوه نامه اجرایی طرح پژوهانه دانشجویان دکتری 1٫41 مگابایت دانلود
آیین نامه جدید تعیین اعتبار نشریات علمی کشورمصوب 8 بهمن ماه 1390 3٫1 مگابایت دانلود
آیین نامه هدفمندی پایان نامه ها ی دکتری در رشته های علوم انسانی 191 کیلوبایت دانلود
بخشنامه و آیین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی 1٫09 مگابایت دانلود
آیین نامه ارتقاء سال 1389 2٫66 مگابایت دانلود
منشور و موازین اخلاق پژوهش 3٫41 مگابایت دانلود
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی 3٫75 مگابایت دانلود
بخشنامه و آیین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی - بازنگری شده 93.pdf 1٫72 مگابایت دانلود
شیوه نامه استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی 111 کیلوبایت دانلود
گزارش‌نامه عضو هیات¬علمی متقاضی فرصت مطالعاتی 113 کیلوبایت دانلود
گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هیات¬علمی پژوهشی متقاضی ارتقا مرتبه 1٫51 مگابایت دانلود
ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎه رازی 110 کیلوبایت دانلود
فرم اطلاعات برگزاری همایش علمی 43٫1 کیلوبایت دانلود
شیوه نامه پژوهش پسادکترا 89٫7 کیلوبایت دانلود
گزارش نامه درخواست پذیرش در دوره پسادکتری 67٫5 کیلوبایت دانلود
ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎهﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎه رازی 152 کیلوبایت دانلود