نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست: "آگاهی تاریخی و مسئله گردشگری " در تاریخ 25 اسفند

برگزاری نشست: "آگاهی تاریخی و مسئله گردشگری " در تاریخ 25 اسفند


نشست آگاهی تاریخی و مسئله گردشگری توسط گروه مطالعات علوم تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور، انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان کرمانشاه و با همکاری مرکز مطالعات تاریخی )اسناد، آرشیو و موزه
دانشگاه(، انجمن ایرانی تاریخ و کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی در مورخه 25 ا سفندماه 1399 با حضور دکترروح اله بهرامی، مسئول راه اندازی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور و رئیس انجمن ایرانی تاریخ مرکز استان کرمانشاه، دکتر حمید احمدی مدیر کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی، دکتر حمید رضا کرمی رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان کرمانشاه، جمعی از راهنمایان گرد شگری استان و اعضای انجمن ایرانی تاریخ در محل استان توسعه استان و کرمانشاه شناسی کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی و بازدیداز این مرکز با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.
در ابتدای این برنامه دکتر احمدی ضمن معرفی بخش کرمانشاه شناسی و بیان برنامه های آتی این مرکز، ابرازامید واری کردند که راهنمایان گردشگری به عنوان نماد فرهنگی مردم کرمانشاه، با استفاده از منابع و مدارک موجود در این بخش بتوانند نقش مؤثری در معرفی استان داشته باشند.در ادامه نشست، دکتر روح اله بهرامی ضمن اشاره به سابقه کهن گردشگری در تمدن ایرانی و اسلامی، به مفهوم گردشگری در فرهنگ و تمدن اسلامی اشاره کردند و سیاحان و رحاله گذشته را راهنمایان گردشگری امروز ه دانسته که انتقال فرهنگ، ایجاد دانایی برای جامعه و بستر سازی آگاهی از مهم ترین وظایف آ ن ها میباشد. ایشان آشنایی با: حوز ه های زبان شناسی )گویش، لهجه، فن بیان( ، ادبیات شف اهی و مکتوب )اشعار، داستانها، ترانههای محلی(، جغرافیای تاریخی، شناخت مشاهیر و بزرگان و... را از نکات و فنون ضروری جهت ارتباط میان راهنمای گردشگری و گرد شگران بیان کردند .
بهرامی در ادامه سخنان خود، راهنما را تولیدکننده آگاهی توسعه بخش جهت انتقال سرمایه های معنوی، اجتماعی، فرهنگی و مادی در استان دانستند.
در بخش دیگری از این نشست دکتر حمیدرضا کرمی ضمن ابراز خرسندی از تأسیس اسناد توسعه استان وکرمانشاه شناسی آن را یکی مهم و غنی در معرفی استان در ابعاد هویتی، فرهنگ ی و تاریخی ذکر کردند وخواستار توسعه، ترویج و معرفی آن جهت بازدید عموم مردم و استفاده از منابع موجود در این بخش شدند.
کرمی در سخنان خود معرفی استان تو سط راهنمایان گردشگری را موهو ن همکاری بیشتر جامعه دانشگاهی با حوزه این حوزه دانست و خواستار تعامل بیشتر این دو بخش با یکدیگر شد.
درادامه برنامه، راهنمایان گردشگری حاضر در جلسه، خواستار سهولت بازدید از مرکز توسعه استان و کرمانشاه شناسی و استفاده از منابع موجود در این بخش شدند. همچنین اشاره به خوانین و ایلات استان را در بخش کرمانشاه شناسی را ضرورتی برای معرفی هویت تاریخی استان در این مرکز بیان کردند. راهنمایان گردشگری همچنین خواستار همکاری و همراهی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور، گروه تاریخ دانشگاه رازی و انجمن ایرانی تاریخ را جهت بازگشایی مجدد تکایای شاخص تاریخی وفرهنگی شهر )تکیه معاون الملک و تکیه بیگلربیگی( برای توسعه گردشگری و شناخت و معرفی استان شدند.
در پایان این برنامه مقرر گردید:1 -تمام راهنمایان گردشگری استان کرمانشاه، با صدور کارت عضو افتخاری انجمن ایرانی تاریخ خواهند بود .
2 - پیگیری، مساعدت و مکا تبات لازم جهت بازگشایی مجدد تکایا از سوی گروه مطالعات تاریخی پژوهشکده و انجمن ایرانی تاریخ به عمل خواهد آمد.
3 -دسترسی و بازدید راهنمایان گردشگری از مرکز کرمانشاه شناسی به سهولت و بدون محدودیت امکان پذیرخواهد بود .
4 - برنامه های علمی و آموزشی از سوی گروه تاریخ دانشگاه رازی بر ای ارتقاء سطح علمی راهنمایان گردشگری برگزار خواهد شد .
5 - پیشنهادات مطرح شده از سوی انجمن راهنمایان گردشگری استان جهت بهبود و توسعه مرکز کرمانشاه شناسی و غنی تر شدن آن مورد بررسی قرار خواهد  گرفت .
گزارش  فرشته ازره