نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری چهار پیش همایش از همایش بین المللی "شهید سلیمانی در چشم انداز بین المللی "

برگزاری چهار پیش همایش از همایش بین المللی "شهید سلیمانی در چشم انداز بین المللی "


به استحضار دانشگاهیان ارجمند می رساند دانشگاه رازی قصد برگزاری چهار پیش همایش از همایش بین المللی " شهید سلیمانی در چشم انداز بین المللی " را دارد. 

پوسترپیش همایش اول 

پوستر پیش همایش دوم

پوستر پیش همایش سوم

پوستر پیش همایش چهارم