نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه نظری و عملی کروماتوگرافی گازی (GC) توسط آزمایشگاه مرکزی

برگزاری کارگاه نظری و عملی کروماتوگرافی گازی (GC) توسط آزمایشگاه مرکزی


آموزش نظری : 28 خرداد به صورت مجازی 

آموزش عملی: 1 و 2 تیرماه 1399