نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تازه ترین مصوبات معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در زمینه اعتبار پژوهانه و پژوهانه نشریات علمی دانشگاه

تازه ترین مصوبات معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در زمینه اعتبار پژوهانه و پژوهانه نشریات علمی دانشگاه


بر اساس اعلام معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، نهمین پژوهانه سالیانه اعضای هیات علمی بر اساس شیوه نامه پژوهانه دانشگاه رازی در مرداد ماه 1398 محاسبه و با افزایش اعتبار 2 برابر نسبت به سال گذشته پرداخت گردید.

همچنین در راستای ارتقای امر پژوهش و حمایت از نشریات دانشگاه در نهمین جلسه شورای نشریات  که در تاریخ 24 اردیبهشت 1398 برگزار گردید، مصوب شد که برای انتشار هر شماره از نشریات دانشگاه مبلغ 50 میلیون ریال به عنوان گرنت (پژوهانه)  نشریات پرداخت شود.