نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ترکیب اعضا

اعضای شورای پژوهش و فناوری دانشگاه رازی 

رییس شورا : معاون پژوهش وفناوری دانشگاه : دکتر فرزاد ویسی 

دبیر شورا : مدیر امور پژوهشی دانشگاه :  دکتر یاسر شهبازی 

معاون پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی : دکتر حسن ذوالفقاری 

معاون پژوهشی دانشکده تربیت بدنی : دکتر همایون عباسی 

معاون پژوهشی دانشکده دامپزشکی : دکتر محمد هاشم نیا 

معاون پژوهشی دانشکده شیمی : دکتر نسرین رضایی 

معاون پژوهشی دانشکده علوم :دکتر حبیب جعفری 

معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی : دکتر سیاوش قلی پور 

معاون پژوهشی دانشکده فنی مهندسی : دکتر عباس مهروان 

معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی : دکتر علی بهشتی آل آقا 

رییس گروه کارآفرینی وارتباط با صنعت دانشگاه : دکتر رضا بختیاری 

رییس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه  : دکتر میلاد کریمیان 

رییس کتابخانه مرکزی دانشگاه : دکتر حمید احمدی 

سرپرست مرکز رشد و واحدهای فناوری دانشگاه : دکتر هادی حجاریان 

سرپرست گروه پشتیبانی پژوهش های تقاضا محور : دکتر جواد رستمی 

رییس مرکز تحقیقات محیط زیست : دکتر علی اکبر زینتی زاده