نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ترکیب اعضا

ترکیب اعضا


اعضای شورای پژوهش و فناوری دانشگاه رازی 

رییس شورا : معاون پژوهش وفناوری دانشگاه : دکتر فرزاد ویسی 

دبیر شورا : مدیر امور پژوهشی دانشگاه :  دکتر کیانوش چقامیرزا

معاون پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی : دکتر حسن ذوالفقاری 

معاون پژوهشی دانشکده تربیت بدنی : دکتر محمد عزیزی 

معاون پژوهشی دانشکده دامپزشکی : دکتر محمد هاشم نیا 

معاون پژوهشی دانشکده شیمی : دکتر عزت رفیعی 

معاون پژوهشی دانشکده علوم :دکتر حبیب جعفری 

معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی : دکتر یوسف محمدی فر  

معاون پژوهشی دانشکده فنی مهندسی : دکتر عباس مهروان 

معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی : دکتر بهمن فرهادی بانسوله 

رییس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه : دکتر سید وهاب الدین مکی 

رییس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه  : دکتر میلاد کریمیان 

رییس کتابخانه مرکزی دانشگاه : دکتر حمید احمدی 

سرپرست مرکز رشد و واحدهای فناوری دانشگاه : دکتر سجاد بیاتی 

سرپرست گروه پشتیبانی پژوهش های تقاضا محور : دکتر جواد رستمی 

رییس مرکز تحقیقات محیط زیست : دکتر علی اکبر زینتی زاده