نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبیرخانه کارگروه

دبیرخانه کارگروه


امروزه یکی از عوامل مهم توسعه در کشور استفاده از نتایج حاصل از انجام پژوهش ها جهت مقابله با چالش‌ها و نیازهای موجود در مراکز صنعتی و سایر سازمان‌های اجرایی کشور است و چون این چالش‌ها و نیازها در سطح جامعه بسیار متنوع و درحیطه تخصصهای مختلف  هستند لذا عرصه پژوهش‌های کاربردی دائماً در حال تحول بوده و انجام پژوهش‌های کاربردی جایگاه محوری پیدا کرده است. همچنین، استقرار نظام عرضه و تقاضا و تلاش برای تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهش و فناوری استادان دانشگاه، ازجمله فعالیت‌هایی است که اخیراً مورد توجه مسئولان دانشگاه قرار گرفته است . 

با توجه به صورت‌جلسه دومین نشست کارگروه که در مورخ 10/12/1394 برگزار گردید، مقرر شد کارگروه در 3 کمیته ذیل فعالیت داشته باشد:

  1. کمیته امور فناوری و نوآوری (دبیرخانه این کمیته در پارک علم و فناوری استان مستقر است)؛
  2. کمیته امور آموزش (دبیرخانه این کمیته در دانشگاه صنعتی مستقر است)؛
  3. کمیته امور پژوهش (دبیرخانه این کمیته در دانشگاه رازی مستقر است که در سال 95 با نام کمیته علمی تعداد 10 جلسه برگزار کرد).