نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفتر ارتباط با صنعت

دفتر ارتباط با صنعت


آیین نامه های وزارتی 

♦ آئین نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها                                                                    
♦ 
آئین نامه تشکیل قطب علمی 
♦ الزامات انعقاد قراردادهای تحقیقاتی مؤسسات 
♦ 
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی 

 

راهنماهای قراردادهای پژوهشی مشترک

♦ بخشنامه صدور مفاصا حساب 
♦ 
تائیدیه صلاحیت انجام فعالیت های پژوهشی
♦ 
تفویض اختیار رئیس دانشگاه به معاونان 

 

اختتام طرح پژوهشی مشترک :

♦ راهنمای اختتام طرح مشترک
♦ 
چکیده طرح 

 

تنظیم اسناد پرداخت قرارداد پژوهشی مشترک :

♦ راهنمای تنظیم اسناد پرداخت 

♦ فرم مالی طرح های مشترک 

 

 

      صدور مفاصا حساب :

♦ نظریه کارشناسی تعیین بخشنامه 

♦ صورتحساب انجام کار پژوهشی 

♦ تعهدنامه 

♦ راهنمای انجام مفاصاحساب طرح های پژوهشی مشترک 

 

      ضمانت نامه کتبی رئیس دانشگاه :

 آیین نامه تضمین معاملات دولتی 

♦  تصویب نامه هیئت وزیران