نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای پژوهش وفناوری

شورای پژوهش وفناوری


شورای پژوهش و فناوری با هدف برنامه ریزی و سیاستگذاری در پیشبرد ارتقاء سطح و کیفیت پژوهش و فناوری، تدوین خط مشی و تصویب برنامه های راهبردی با ایجاد فضایی هماهنگ جهت انجام فعالیت های تحقیقاتی در دانشگاه ایجاد گردیده است. 
ترکیب شورای تخصصی پژوهشی و فناوری:
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه (رئیس شورا)
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مدیرارتباط با صنعت دانشگاه
معاونان پژوهشی دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها
یک محقق از هر یک از واحدهای تحقیقاتی وابسته به دانشگاه با معرفی رییس دانشگاه (در صورتی که واحد مستقل باشد) و با معرفی رییس دانشکده و آموزشکده (چنانچه واحد جزو دانشکده و آموزشکده باشد) با تایید و حکم رئیس دانشگاه
دو تن از میان چهار تن از اعضای هیأت علمی صاحب فعالیتها و آثار پژوهشی و فناوری ارزنده پیشنهادی معاون پژوهشی و فناوری با تایید و حکم رئیس دانشگاه