نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای پژوهش وفناوری دانشگاه رازی

شورای پژوهش وفناوری دانشگاه رازی


رییس شورا:

دکتر سید محمد باقر نجفی 

دبیر شورا:

دکتر یاسر شهبازی 

اعضاء شورا:

دکتر حسن ذوالفقاری

معاون پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر عبدالحسین پرنو

معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده تریت بدنی

دکتر محمد هاشم نیا 

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده دامپزشکی

دکترحبیب جعفری 

معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم

دکتر سیاوش قلی پور

معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم اجتماعی

دکتر نسرین رضایی 

معاون پژوهش  فناوری دانشکده شیمی

دکتر عباس مهروان

معاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و مهندسی

دکتر علیرضا بهشتی آل آقا 

معاون پژوهشی و اجرایی پردیس کشاورزی

دکتر فرزاد ویسی

رییس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

دکتر حمید احمدی

سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

دکتر مهراد  پاک نژاد

عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

  دکتر علی اکبر زینتی زاده لرستانی 

رییس مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه