فراخوان طرح پ‍ژوهشی در راستای تدوین سند راهبردی موقوفات و بقاع


فراخوان طرح پ‍ژوهشی در راستای تدوین سند راهبردی موقوفات و بقاع

فراخوان طرح پ‍ژوهشی در راستای تدوین سند راهبردی موقوفات و بقاع

ارتباط با صنعت | 06 شهریور 1395

 

 

فراخوان طرح پ‍ژوهشی در راستای تدوین سند راهبردی موقوفات و بقاع