فرم ها(ارتباط با صنعت)

فرم ها(ارتباط با صنعت)


فرم ها
 
 
نام فایل حجم دانلود
فرم شماره 1 ; نامه معرفی کارآموز از گروه 25 کیلوبایت دانلود
فرم شماره 2 ; نامه تاییدیه طی دوره از محل کارآموزی 24٫5 کیلوبایت دانلود
فرم شماره 3 ; درخواست بازدید اعضا هیات علمی و دانشجویان 70 کیلوبایت دانلود
راهنما word 34 کیلوبایت دانلود
راهنما pdf 67٫7 کیلوبایت دانلود
فرم شماره یک word : گزارش خلاصه هفتگی 41٫5 کیلوبایت دانلود
فرم شماره یک pdf : گزارش خلاصه هفتگی  
فرم شماره دو word : گزارش مشروح 37٫5 کیلوبایت دانلود
فرم شماره دو pdf : گزارش مشروح 55٫1 کیلوبایت دانلود
فرم شماره سه word : گزارش بازدیدهای استاد 46٫5 کیلوبایت دانلود
فرم شماره سه pdf : گزارش بازدید های استاد 67٫2 کیلوبایت
فرم شماره چهار word : گزارش ماهیانه سرپرست 52 کیلوبایت دانلود
فرم شماره چهار pdf : گزارش ماهیانه سرپرست 67٫7 کیلوبایت دانلود
فرم شماره چهر pdf : گزارش ماهیانه سرپرست 72٫9 کیلوبایت دانلود
فرم شماره چهر pdf : گزارش ماهیانه سرپرست 72٫9 کیلوبایت دانلود