فرم ها

فرم ها


نام فایل

  حجم دانلود
پرسشنامه فرصت مطالعاتی 131 کیلوبایت دانلود
تسویه حساب فرصت مطالعاتی 40٫5 کیلوبایت دانلود
پیشنهاد طرح پژوهشی 238 کیلوبایت دانلود
ارزشیابی گزارش طرح پژوهشی (محرمانه*) 71 کیلوبایت دانلود
ارزشیابی اصلاح گزارش طرح پژوهشی پایان یافته (محرمانه) 39٫5 کیلوبایت دانلود
دریافت علی الحساب (خرید تجهیزات) طرح های پژوهشی داخلی 39٫5 کیلوبایت دانلود
تسویه حساب طرح های پژوهشی داخلی 37٫5 کیلوبایت دانلود
درخواست دانشجویان دوره دکتری مشمول طرح پژوهانه 38٫5 کیلوبایت دانلود
درخواست دانشجویان دوره دکتری مشمول طرح پژوهانه (برای اخذ مرحله اول قرارداد) 37 کیلوبایت دانلود
درخواست دانشجویان دوره دکتری مشمول طرح پژوهانه (برای اخذ مرحله دوم قرارداد) 36٫5 کیلوبایت دانلود
درخواست دانشجویان دوره دکتری مشمول طرح پژوهانه (برای اخذ مرحله سوم قرارداد) 37٫5 کیلوبایت دانلود
کاربرگ تائید مقاله مرتبط با طرح پژوهشی 57٫5 کیلوبایت دانلود
فرم اطلاعات برگزاری همایش علمی 43٫1 کیلوبایت دانلود
گزارش‌نامه عضو هیات¬علمی متقاضی فرصت مطالعاتی 113 کیلوبایت دانلود
گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هیات¬علمی پژوهشی متقاضی ارتقا مرتبه 1٫51 مگابایت دانلود