نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت امور پژوهشی

       

                             

                 

                       دکتر علیرضا معرفت 

                      مدیر کل امور پژوهشی 

                    دانشیار گروه گیاهپزشکی 

         پست الکترونیک marefat@razi.ac.ir

               marefat345@gmail.com