نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت امور پژوهشی

                                                  

                                                                                       

                                                                                 

                             دکتر یاسر شهبازی 

                           مدیر کل امور پژوهشی 

                        دانشیار گروه علوم پایه وپاتو بیولوژی 

                      پست الکترونیک : y.shahbazi@razi.ac.i 

                           تلفن : 34274515-083

 

 

       

                                                                                    مهندس مجید قیطولی

                                                                                 معاون مدیر کل امورپژوهشی 

                                                                               کارشناس ارشد : اصلاح نباتات 

                                                                         پست الکترونیک : M.gheytouli@razi.ac.ir

                                                                                  تلفن : 34274515-083