نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز آموزش های آزاد ومهارتی

مرکز آموزش های آزاد ومهارتی


 

♦ شیوه نامه نگارش گزارش کارآموزی                                                      ♦ فرم 1: گردش کار ثبت کارآموزی  
♦ گردش کار کارآموزی                                                                          ♦ فرم2: گزارش سرپرست کارآموزی 
♦ فرایند کاری کارآموزی