نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز رشد

مرکز رشد


 

 ♦ آئین نامه نحوه راه اندازی و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور 

 ♦ آئین نامه شرح وظایف نیروهای مرکز

 ♦ آئین نامه مصاحبه و پذیرش واحدهای مستقرر

 ♦  آئین نامه ارتباط مرکز رشد با واحدهای مستقر

 ♦ آئین نامه ارتباط و پذیرش واحدهای تحقیق و توسعه 

  آئین نامه ارتباط و پذیرش واحدهای پژوهشی دانشگاهی 

 ♦ آئین نامه ارائه خدمات به واحدهای مستقر 

 ♦ آئین نامه برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی 

 ♦ آئین نامه خدمات مالی و اعتباری واحدهای مستقر 

 ♦ آئین نامه استفاده از کتابخانه، بخش اطلاع رسانی و اینترنت 

  آئین نامه استفاده از امکانات مرکز رشد و تعرفه خدمات  

  آئین نامه استفاده از کارگاه ها و آزمایشگاه ها  

  آئین نامه حق مشاوران و کادر اجرایی مرکز رشد 

 ♦ آئین نامه ارزیابی واحدهای مسقر 

 ♦ آئین نامه روش سرمایه گذاری تحقیقات کاربردی  

  آئین نامه وظایف شورای پذیرش و راهبری واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه رازی 

 ♦ آئین نامه چگونگی پشتیبانی واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه رازی