نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت پژوهش وفناوری

                                                                                                                                

           

             

                   دکتر فرزاد ویسی 

          معاون پژوهش وفناوری دانشگاه رازی 

             دانشیار گروه مهندسی مکانیک 

             ایمیل : veysi@razi.ac.ir

              تلفن:   08334274515