نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت پژوهش و فناوری


                                                                                                                                

           

             

                   دکتر فرزاد ویسی 

          معاون پژوهش وفناوری دانشگاه رازی 

      دانشیار گروه مهندسی مکانیک 

     ایمیل : veysi @ razi.ac.ir

                                         تلفن:   08334274515