معرفی اعضاء کمیته HSE

معرفی اعضاء کمیته HSE


معرفی اعضاء کمیته HSE
 
دکتر علیرضا معرفت: رئیس کمیته HSE
 • دکترآزاده فروغی: نماینده دانشکده دامپزشکی و دبیر کمیته HSE
 • دکتر مصطفی فیضی: مدیر آزمایشگاه مرکزی
 • دکترهادی حجاریان: نماینده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • دکتر سارا ایوانی: نماینده دانشکده شیمی
 • دکتر پدرام لعل­ بخش: نماینده دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • دکترمریم مهرابی: نماینده دانشکده علوم
 • دکتر محمدشریف کریمی: نماینده دانشکده علوم اجتماعی
 • دکتر شهاب حسنی نسب: نماینده دانشکده فنی مهندسی
 • دکتر وریا طهماسبی: نماینده دانشکده تربیت بدنی
 • مهندس امیر پروینی: نماینده دفتر نظارت بر طرح­های عمرانی
 • خانم سمیرا محمدی: نماینده مرکز بهداشت
 • خانم فرناز کریمی: کارشناس دبیرخانه HSE