نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی امکانات سامانه پژوهشی گلستان

معرفی امکانات سامانه پژوهشی گلستان


در راستای ارائه اطلاعات مرتبط با خدمات تحقیقاتی، بررسی سوابق پژوهشی اساتید ، ارائه کارنامه پژوهشی دانشگاه و همچنین ارائه خدمات پژوهشی به اساتید برای کسب امتیاز در آیین نامه های ارتقاء ، اعتبار پژوهشی (grant)، فرصت مطالعاتی و سایر موارد مشابه ، لازم است این گونه اطلاعات به نحو شایسته و طبقه بندی شده آماده و در هر لحظه قابل استخراج و استناد باشد. به همین منظور سیستم پژوهشی گلستان جهت جمع آوری و ارائه سوابق مذکور تهیه شده است.

 • قابلیت تعریف انواع مجله به همراه جزئیات مختلف
 • تعریف انواع همایش به همراه جزئیات مختلف
 • تعریف انواع آیین نامه های پژوهشی (گرنت، ارتقاء، ترفیع، پژوهشگر برتر، تشویقی مقالات و ...)
 • ثبت انواع مراکز و گروه های پژوهشی (هسته، قطب علمی و ...)
 • ثبت فرصت های مطالعاتی استاد
 • ثبت اینترنتی انواع فعالیت های پژوهشی توسط کاربر
 • ثبت میزان ارجاعات به مقالات استاد (شاخص H، مرجع استناد و ...)
 • ارائه کارنامه پژوهشی استاد (CV)
 • مشاهده و چاپ گزارشات لیستی و آماری متنوع به تفکیک موضوع فعالیت (مقاله، تالیف، اختراع و ...)
 • جلوگیری از انتخاب فعالیت هایی که ویژگی های مورد نیاز حوزه پژوهشی را ندارند (خارج از تاریخ، استفاده شده قبلی و ...)
 • تنظیم نحوه سهمیه بندی امتیاز همکاران فعالیت پژوهشی (جداول توزیع امتیاز) بر اساس موقعیت هر همکار (نفر اول، نفرات بعدی و ...)
 • انتخاب فعالیت ها جهت محاسبه امتیاز برای آیین نامه های مختلف
 • تنظیم و محاسبه اتوماتیک مبالغ ریالی آیین نامه ها (گرنت، پاداش مقالات و ...) بر اساس پارامترهای مختلف
 • ثبت جزئیات دریافت پایه (نحوه دریافت، نوع پایه، تاریخ اخذ و ...)