معرفی دفتر نشریات علمی

معرفی دفتر نشریات علمی


دفتر نشریات علمی دانشگاه با هدف انتشار نتایج پژوهش های اساتید و محققان و ایجاد ارتباط و همکاری علمی بین پژوهشگران برپا شده است.

شماره تماس دفتر نشریات علمی دانشگاه: 34280802-083