نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی پرسنل

الهام آبانگاه

  راهبر سامانه پژوهشی گلستان

e.abangah@razi.ac.ir

 

083-34274601  داخلی 19

 

آذر امیدی

کارشناس دانشکده شیمی

A.omidi@razi.ac.ir

34277464

میترا اسماعیلی

کارشناس دانشکده کشاورزی

mitraesmaeli@gmail.com

38324816

نسترن بختیاری

کارشناس دانشکده تربیت بدنی

n.bakhtiari@razi.ac.ir

34283274

لیلا حیرانی

کارشناس دانشکده علوم اجتماعی

leilaheirani@gmail.cpm

38359049

سمیه دایی چین کارشناس دانشکده علوم   34279305

بتول رنجبر

کارشناس دانشکده دامپزشکی

 

38329015

 

نوشین صوفی

کارشناس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

n.soufi@razi.ac.ir

34265145

مژگان صدیقی

کارشناس دانشکده فنی مهندسی

mojgansedighi13@gmail.com

34343195

 

فرناز کریمی

کارشناس طرح

p.azizi@razi.ac.ir

34277607