نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشریات دانشگاه

دفتر نشریات علمی دانشگاه با هدف انتشار نتایج پژوهش های اساتید و محققان وایجاد ارتباط وهمکاری علمی بین پژوهشگران برپا شده است .

دانشگاه رازی دارای شش نشریه علمی پژوهشی : کاوشنامه ادبیات تطبیقی ، جغرافیا وپایداری محیط ، روانشناسی پیری ، مطالعات زبان وگویش های غرب ایران   ، مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل و Applied research in water and wastewater  ودو نشریه علمی تخصصی : فصلنامه روایت پژوهی و Advanced in Nanochemistry می باشد . 

نام ونام خانوادگی 

 سمت 

تلفن وپست الکترونیک

بهاره قیطولی 

کارشناس دبیرخانه 

083-34274601

 b.gheytouli@razi.ac.ir                        

نسرین عزیزی 

کارشناس نشریات دانشکده ادبیات 

083-34283908

پریسا جانجانی 

کارشناس نشریه روانشناسی پیری 

083-38388491

مسعود نادری 

کارشناس نشریه مطالعات اقتصادی

083-38388077

زهرا رحیمی 

کارشناس نشریه applied search in water and wastewater

09187417792             

rahimi.zahra9029@yahoo.com