نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نظام های رتبه بندی دانشگاه ها

نظام های رتبه بندی دانشگاه ها


 

 

   

  نظام رتبه بندی شانگهای 

 

 

 

 

   نظام رتبه بندی لایدن 

 

 

 

                       نظام رتبه بندی تایمز

        

             

      نظام رتبه بندی یواس نیوز                         

                                               

                                                   

                             

   نظام رتبه بندی وبومتریک                                                      

 

                                       

   نظام رتبه بندی QS

                    

                           

   نظام رتبه بندی یو- مالتی رنک  

 
 

         

 

   نظام رتبه بندی سایویژنز