نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینار آشنایی با قوانین و امتیازات مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی

وبینار آشنایی با قوانین و امتیازات مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی


دوشنبه 27 /5/ 1399

وبینار آشنایی با قوانین و امتیازات مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی

آشنایی با قوانین و امتیازات مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی 

دوشنبه 27 مرداد 1399