کارشناسان پژوهشی

کارشناسان پژوهشی


  نام و نام خانوادگی / سمت رشته تحصیلی / گرایش پست الکترونیکی / تلفن صفحه شخصی
Person افشین فتاحی امور اداری  
Person بهمن محمدی
حسابداری
حسابداری  
Person محمد جواد حیدری نژاد
کارشناس پژوهشی
مدیریت بازرگانی
بازرگانی/بازاریابی
 
Person رضا نظری
متصدی امور دفتری
علوم اجتماعی  
Person الهام آبانگاه
کارشناس پژوهشی
مشاوره  
Person فرناز کریمی
کارشناس پژوهشی
شیمی کاربردی  
Person بهاره قیطولی
کارشناس پژوهشی
زبان انگلیسی
مترجمی